ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СЕМ

петък, октомври 12, 2012 |


Съветът за електронни медии (СЕМ) счита за важно да опровергае направеното в медиите внушение, че „първо радио, излъчващо на турски език, е на път да получи лиценз в България”.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Съветът за електронни медии (СЕМ) счита за важно да опровергае направеното в медиите внушение, че „първо радио, излъчващо на турски език, е на път да получи лиценз в България”. Фактите, които неизвестно как и защо довеждат до него, са следните:


  1. ФЕДЕРАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТ – БЪЛГАРИЯ е подала 14 искания за откриване на процедури за провеждане на конкурси за радиодейност за различни региони в страната с посочване на една и съща точка на излъчване – гр. Кърджали. Това е право, което има всяко лице в страната и съгласно закона, СЕМ задължително, без да прави собствена преценка,  изпраща  запитване до компетентния орган – Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), относно наличие на свободен честотен ресурс.

  2. КРС трябва да вземе решение по запитването и само ако то е положително, биха могли да бъдат открити конкурсни процедури за радиодейност във въпросните региони. За момента такива конкурси не са обявени.

  3. Ако има наличие на свободен ресурс и бъде обявен конкурс, в него могат да участват всички желаещи, които отговорят на изискванията на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като инициаторът на процедурата по никакъв начин не е привилегирован спрямо останалите. Конкурсите се провеждат с ясни условия, критерии и изисквания в прозрачни процедури като се спазват всички норми на Българската Конституция, законодателство и конкретно ЗРТ. Кандидатите се класират само според комплексната им оценка за изпълнение на конкурсните изисквания.

  4. В исканията на Федерацията никъде не е и не би могло да бъде посочено, че ще кандидатстват в евентуалните конкурси с проект за радио на турски език.

  5. ЗРТ в разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ясно указва: „Програмите се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на Република България”, т.е. на български.


В порядъка на изключение в ал. 2 на същия член е предвидено, че „програмите или отделни предавания могат да бъдат и на друг език, когато:

1. се разпространяват с образователна цел;

2. са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин;

3. са предназначени за слушатели или зрители от чужбина;

4. се предават чуждестранни радио- и телевизионни програми.

Позоваването на някоя от тези хипотези от страна на евентуален кандидат в предполагаем радиоконкурс най-напред изисква убедителни доказателства, че тя е относима и осъществима в конкретния случай. В проведените досега от СЕМ конкурси няма лицензиран подобен проект.

СЕМ приема за опасен израз на ниска гражданска култура превръщането на една рутинна процедура в етническа карта.